Skip to content

Medlemsmøde – Fjernvarmeprojekt 2015.

Grundejerforeningerne Vesterled, Hedera og Grønneled har afsluttet deres dialog/møderække med Brøndby Kommune og Brøndby Fjernvarme.

På baggrund af møderne er Teknisk Forvaltning (TF) i gang med at udarbejde Redegørelse/Indstilling til Kommunalbestyrelsen (KB). KB skal tage den endelige beslutning vedr. Projektet og denne beslutning tages formentlig på KB møde den 10. februar 2016.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til følgende:
• Skal Fjernvarmeprojekt 2015 med Tilslutningspligt vedtages.
• Skal Fjernvarmeprojekt 2015 med Tilslutningspligt forkastes.
• Skal Fjernvarmeprojekt 2015 med Tilslutningspligt sendes ud til en borgerafstemning.

Alt efter KB-beslutning har de 3 grundejerforeningsbestyrelser aftalt fælles Medlemsmøder i uge 7 2016 med henblik på en mere dybdegående orientering om afholdte møder, selve projektet samt konsekvenser for medlemmerne.

Orientering om tid og sted for medlemsmøder følger ca. medio januar 2016 – sæt derfor allerede nu X i kalenderen i uge 7 – 2016.

Møder og formål i relation til Fjernvarmeprojekt 2015:
På baggrund af udsendt Fjernvarmeprojekt med Tilslutningspligt fra Brøndby Kommune i juni 2015, et afholdt kommunalt Borgermøde i august samt et fælles høringssvar til projektet fra grundejerforeningerne Vesterled, Hedera og Grønneled, har foreningerne afholdt en række møder med kommunens TF og Brøndby Fjernvarme/Cowi, samt ét møde med Borgmester Ib Terp og Formanden for Teknisk- og Miljø Udvalg (TMU) Vagn Kjær Hansen.

Borgmesteren samt TMU formand fremkom med et forslag om, at der i Projektet måske kunne finde en Borgerafstemning sted (dette måtte dog bero på en senere evt. kommunalpolitisk beslutning).

Formålet med foreningernes møderække/dialog med Brøndby Kommune og Brøndby Fjernvarme har været et forsøg på:
• At, få belyst Projekt 2015 i forhold til foreningernes høringssvar.
• At, medvirke til et gennemsigtigt fundament i forhold til en evt. senere Borgerafstemning.

Grundejerforeningerne kan naturligvis ikke vide, hvad den kommunalpolitiske beslutning ender med – Følg med på foreningens hjemmeside og tilmeld dig Nyhedsbrevet.

 

Back To Top