Skip to content

Stena Miljø, der ligger på Banemarksvej 40 – hovedafdelingen ligger i Vissenbjerg på Fyn – er et firma, der modtager, oplagrer og omhælder farligt affald. Affaldet skal efterfølgende afhændes til bortskaffelse eller køres til virksomhedens hovedadresse på Fyn.

Der har i Folkebladet onsdag den 8. februar været en skrivelse under rubrikken ”officielle” en miljøgodkendelse af firmaet. Københavns Amt har vurderet de miljømæssige belastninger fra virksomheden, der betyder at amtet bl.a. har stillet krav til, at virksomheden indrettes og drives på en måde, så forurening af jord og grundvand forebygges. Amtet har desuden vurderet støjbelastninger, som primært kommer fra trafikstøj, hvor der er 5 kørsler pr. dag. På baggrund af ovenstående har Københavns Amt givet miljøgodkendelse til Stena Miljø.

Se virksomhedens hjemmeside

Da flere af vore medlemmer har udtrykt bekymring for godkendelsen, har Vesterled Grundejerforenings bestyrelse gjort indsigelse til København Amt.

Bestyrelsens brev af 080306

Svar på bestyrelsens brev af 080306 (PDF 1,7mb)

Back To Top