Skip to content

Alle grundejere er forpligtet til at følge gældende lovgivning i DK, herunder kommunale Lokalplaner og Regulativer.

Lokalplan 214 (kommunal plan gældende for Vesterled Grundejerforening).

Vejareal: kørebane, cykelsti, evt. græsareal /rabat og fortov (defineret i Færdselsloven).

Læs uddrag af Lov om offentlige veje m.v. (snerydning og renholdelse af fortov) HER.

Læs Regulativ fra Brøndby Kommune (snerydning og renholdelse af fortov) HER.
Hæk, hegn og træer ud til/over fortov/kørebane: min. 2,75 m over fortov og min. 4 m over kørebane – hæk og/eller beplantning ud til fortov skal klippes ind til grundejerskel, ligesom hele flise/fortovsarealet skal være frit tilgængeligt.

Læs uddrag af Lov om offentlige veje m.v. (genstande på vejareal-grus-affald-materialer-container m.m.) HER.

Lokalbekendtgørelse standsning og parkering i Brøndby kommune (trailer, campingvogne, lastbiler) HER.

Uddrag af Færdselslovens standsnings- og parkeringsbestemmelser HER.

Lov om offentlige veje m.v. HER.

Lov om private fællesveje HER

Lov om hegn (Hegnsloven) HER.

Regulativ for hønsehold i Brøndby kommune HER.

Se kortlink HER (nogle få grundejere i Vesterled med baghave/fortov ud til Søndre Ringvej og Park Alle er fritaget for snerydning og renholdelse af fortov jf. Vejlovens bestemmelser).

Alle grundejere opfordres naturligvis til en direkte dialog med sine naboer om f.eks. renholdelse af have/fortov, oplag i have og på fortov/kørebane, generel parkering på vejarealet, byggeri, fælleshegn m.m., der samtidig må antages at kunne have en fælles interesse  og kunne påvirke nabo/naboer.

Back To Top