Skip to content
 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Vesterled Grundejerforening” med hjemsted i Brøndby Kommune under Retten i Glostrup, der er foreningens værneting. Foreningens område er omfattet af gældende lovgivning, herunder bl.a. gældende Lokalplan.

 • 2. Formål

Formål:

 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og at administrere de fælles anliggender, der vedrører deres rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller inden for foreningens område.

Opgaver

 1. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave: at varetage medlemmernes fælles interesser, rettigheder og forpligtelser over for offentlige og private institutioner m.v., samt at udbrede oplysning om grundejerspørgsmål og fremme sammenholdet mellem medlemmerne ved afholdelse af medlems- og evt. offentlige arrangementer.

Begrænsning

 1. Foreningen er upolitisk.
 • 3. Medlemmer

Medlemmer

 1. Enhver tingbogsført ejer af en parcel med matrikelnummer på følgende veje og/eller adresser:
  Bromarksvej, Bygmarksvej, Frøtoftevej, Græstoftevej, Havremarksvej, Hedegårds Allé, Hederavej, Lillevang, Lyngtoftevej, Midttoftevej, Nordporten,  Nordtoftevej, Plovmarksvej, Ragnesminde Allé, Rugmarksvej, Rundvangen, Svanedammen,  Sydporten, Sydtoftevej, Sædemarksvej, Tværtoftevej,  Vesterleds Allé,  Vesttoftevej,  Østtoftevej, Hvedemarksvej, Banemarksvej – ulige numre,  Hedegrænsen 1-47 og 2-68, Park Allé 304-338 +341, Søndre Ringvej – lige numre fra nr. 44 til Park Allé, Østervang – undtagen Børnehuset Vesterled -, samt de til en hver tid efterfølgende udstykninger i ovennævnte område, er ved tinglyst servitut forpligtet til at være medlem af foreningen.

Indmeldelse

 1. Ved indmeldelse, som sker til kassereren, skal oplyses parcellens matrikelnummer og adresse samt navn og adresse på medlemsrettens indehaver, hvortil henvendelse skal ske. Samtidig udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter og ordensreglement.

Udmeldelse

 1. Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen i tingbogen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Rettigheder

 1. En parcel giver i alle henseender et medlemskab og – rettighed. En ejer af to parceller afkræves således kontingent for to medlemsskaber og disponerer til gengæld over to stemmer ved alle afstemninger.
 2. Såfremt en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelser over for foreningen, men kun én af samejerne har stemmeret på foreningens generalforsamling.
 3. Medlemmerne er ikke solidarisk ansvarlige for grundejerforeningens gæld, men hæfter kun med de lovligt vedtagne kontingenter for foreningens forpligtelser.

Pligter

 1. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen ifølge tingbogen, uanset på hvilken måde den finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.
 2. Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin anpart af foreningsformuen, ligesom hans anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgelse.
 3. Et medlem er til enhver tid underkastet gældende ordensreglement.
 4. Det påhviler såvel sælger som køber at give meddelelse til kassereren om en parcels overdragelse.
 5. Et medlem har pligt til at ajourføre sin til foreningen opgivne adresse (jf. stk. 2).
 • 4. Kontingent

Kontingent

 1. Kontingent for det efterfølgende regnskabsår fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling med samme beløb for hver parcel.

Indbetaling

 1. Kontingent indbetales på en af grundejerforeningen anvist betalingsadresse til kassereren. Ved restance fremsendes rykkerskrivelse, som pålægges gebyr i henhold til gældende lovgivning.

Inkasso

 1. Foreningen er berettiget til, efter forudgående varsel med 14 dages betalingsfrist, at lade forfaldent kontingent med påløbne gebyrer overgå til retslig inkasso. Medlemmet er forpligtet til at betale de hermed forbundne omkostninger, samt advokatsalær.

Restance

 1. Restance med kontingent medfører, at det pågældende medlems rettigheder suspenderes.
 • 5. Generalforsamling

Kompetence

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kun den kan give eller ændre vedtægter og ordensreglement.
 2. Generalforsamlinger og medlemsmøder sammenkaldes af bestyrelsen.

Indkaldelse

 1. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, når det med 14 dages varsel er sket pr. brev. Indkaldelsen tjener som legitimation og skal medbringes.
 2. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden og evt. forslag i hele sin udstrækning til generalforsamlingsbeslutning.
 3. På generalforsamlingen kan indkomne forslag tilføjes ændrings- eller tillægsforslag.

Dirigent

 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen ved relativt flertal. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisionen.

Afstemning

 1. Hvert medlemsskab giver ret til en stemme ved alle afstemninger, jf. dog § 4, stk. 4. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal ske ved skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter ønske herom.

Fuldmagt

 1. Et medlem kan repræsentere et fraværende medlem efter aflevering af en dateret, skriftlig fuldmagt til dirigenten.

Beslutninger

 1. På generalforsamlinger kan kun træffes bindende beslutninger vedrørende forslag, der er lovligt fremsat. En generalforsamling er beslutningsdygtig uafhængig af de fremmødtes antal.

Særlige udvalg

 1. Generalforsamlingen kan af dens medlemmer nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen har ret til at supplere sådanne udvalg med et bestyrelsesmedlem.

Referat

 1. Referat af Generalforsamling gemmes som et fysisk eksemplar og det er på dirigentens ansvar at underskrive dette. Referat gemmes tillige på elektronisk medie samt på Vesterled Grundejerforenings hjemmeside.

 

 • 6. Ordinær generalforsamling

Tidspunkt

 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned.

Indkaldelse

 1. Indkaldelse bilægges det trykte reviderede regnskab.

Forslag

 1. Forslag fra medlemmerne, der af disse ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. februar.

Dagsorden

4.

Den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg
 4. Det reviderede årsregnskab samt budget for indeværende regnskabsår
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Fastsættelse af diæter og honorarer
 8. Valg
  a. Formand (på lige år)
  b. to medlemmer
  c. en suppleant til bestyrelsen
  d. en revisor og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Valg

 1. Alle valg på generalforsamlingen, dirigenten undtaget, gælder for to år, dog således, at for medlemmer, der vælges til bestyrelsen til erstatning for bestyrelsesmedlemmer der er fratrådt i en valgperiode, gælder valget kun den resterende valgperiode. Formanden vælges på lige år.

Valg af formand

 1. For at valget af formand kan være gyldigt, kræves absolut flertal, d.v.s. at over 50% af de afgivne stemmer skal være placeret på en kandidat. Opnår ingen kandidat ved første stemmeafgivning dette, foretages bundet omvalg mellem de to kandidater, som opnåede de højeste antal stemmer. I tilfælde af stemmelighed herefter afgøres valget ved lodtrækning.

Valg af bestyrelses- medlemmer, revisorer og suppleanter

 1. Valg til øvrige tillidsposter afgøres ved relativt flertal.

Opstilling

 1. Såfremt der ikke fra medlemmerne fremkommer forslag til kandidater til tillidsposter, der er på valg, har bestyrelsen pligt til at fremsætte kandidatforslag, herunder evt. forslag om genvalg.
 2. Forud for opstilling af en kandidat skal dennes indvilligelse være indhentet.
 3. Genvalg kan ske ubegrænset.

Begrænsning

 1. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse og/eller Region Hovedstaden.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller efter skriftligt, motiveret forslag fra mindst 40 medlemmer.

Tidspunkt

 1. Generalforsamlingen skal finde sted senest 4 uger efter, at ovennævnte begæring er fremsat.

Mødepligt

 1. Hvis ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af medlemmer, skal mindst 30 af disse være mødt, for at vedkommende sag(er) kan behandles.
 • 8. Bestyrelsen
 1. Bestyrelsen skal bestå af fem medlemmer:

en formand
en næstformand
en kasserer
en sekretær
en repræsentant, som er formand for ordensudvalget.

Konstitution

 1. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Ordensudvalg

 1. På konstitutionsmødet (jf. stk. 2) nedsætter bestyrelsen et ordensudvalg bestående af en formand og to repræsentanter. Ordensudvalget har pligt til at varetage foreningens forpligtelser vedr. Stævnet, legepladserne og ordensreglementet.

Forretningsorden

 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder

 1. Bestyrelsen afholder møder efter behov.
 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde og skal gøre det senest 14 dage efter påkrav fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
 3. Til bestyrelsesmøder inviteres bestyrelsessuppleanterne. Suppleanterne er dog observatører og uden stemmeret.
 4. Bestyrelsens beslutninger om diskretion gælder tillige for de deltagende suppleanter.

Pligter

 1. Bestyrelsen har pligt til at varetage de i § 2 nævnte foreningsopgaver og bringe de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger til udførelse samt lede foreningens anliggender under ansvar for generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen afholder under ansvar for generalforsamlingen løbende udgifter, som er nødvendige for den ansvarlige ledelse af foreningens anliggender.

Underskrifter

 1. Foreningen forpligtes over for trediemand ved ethvert dokument, der er underskrevet af formanden i forening med sekretæren eller kassereren, herunder efter generalforsamlingsbeslutning også dokumenter vedr. køb og salg samt pantsætning af fast ejendom.

Bestyrelsesmedlemmernes særlige pligter

 1. Formanden varetager den daglige ledelse af foreningens anliggender og foretager indkaldelser til bestyrelsesmøder og i samråd med den øvrige bestyrelse til generalforsamlinger.
 2. Næstformanden overtager i formandens forfald dennes forretninger, ligesom den pågældende, hvis formandsposten bliver ledig inden for valgperioden, fungerer i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
 3. Kassereren modtager til- og afmelding af medlemmer, fører medlemskartotek, modtager og kvitterer for foreningens indtægter, udbetaler alle anerkendte udgifter, og fører en autoriseret kassebog.
 4. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 10.000,- og indestående på bankkonti må tilsammen ikke overstige kr. 100.000,- på driftskontoen ved regnskabsårets afslutning. Den øvrige formue anbringes i danske obligationer, obligationsbaserede investeringsforeninger eller på særlig indlånskonto, højrentekonto eller lignende. Undtaget af denne regel er evt. konto for opsparing til særlige arrangementer. Konti og obligationer/investeringsbeviser skal være bundet således, at der kun kan disponeres over disse af kassereren i forbindelse med formanden.
 5. Kassereren har pligt til til enhver tid at lade revisorerne gennemgå foreningens regnskaber, kassebeholdning og formue, når de ønsker det, og er tillige pligtig til efter forudgående opfordring af et bestyrelsesmedlem at give denne adgang til at gøre sig bekendt med foreningens regnskaber og status.
 6. Sekretæren udfører fortrinsvis foreningens skriftlige arbejder.
 7. Bestyrelsesmedlemmernes og revisorernes honorarer og diæter fastsættes af den ordinære generalforsamling.
 • 9. Regnskab og revision

Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Årsregnskabet visende foreningens udgifter og indtægter samt status forelægges den ordinære generalforsamling.

Revision

 1. Det pr. 31. december afsluttede årsregnskab tilstilles revisorerne senest 15. februar. Revisorernes bemærkninger indføres i foreningens revisionsprotokol, der forevises kassereren og tilstilles formanden sammen med det reviderede og underskrevne regnskab senest den 1. marts.
 2. Revisorernes gennemgang af regnskabet er såvel talmæssig som kritisk, ligesom de skal sikre sig de regnskabsmæssige beholdningers tilstedeværelse.
 • 10. Urafstemning

Urafstemning

 1. Urafstemning – skriftlig afstemning blandt alle foreningens medlemmer – kan benyttes vedrørende køb og salg af fast ejendom samt tilslutning til en fælles- eller hovedorganisation forudsat dele af foreningens selvstændighed og/eller myndighed derved afgives.

Procedure

 1. Urafstemning kan bringes i anvendelse af bestyrelsen og skal bringes i anvendelse, når et flertal på generalforsamlingen ønsker det. Urafstemning bringes endvidere i anvendelse, hvis 40 medlemmer skriftligt fremsætter protest mod en generalforsamlingsbeslutning vedrørende de i stk. 1 nævnte sager.
 2. Urafstemning skal finde sted senest 21 dage efter, at begæringen er fremsat.

Opsættende virkning

 1. Lovligt fremsat krav om urafstemning har opsættende virkning for den pågældende sag.

Afstemning

 1. Urafstemning afgøres ved absolut flertal.
 2. Daterede stemmesedler udsendes af bestyrelsen og sendes inden 8 dage tilbage i udfyldt stand til revisorerne. Revisorerne optæller stemmerne umiddelbart efter den tidsfæstede afstemning i overværelse af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
 • 11. Ordensreglement

Ordensreglement

 1. Foreningen skal have et ordensreglement, der følger vedtægterne som bilag.
 2. Alle foreningens medlemmer har pligt til at overholde de i ordensreglementet givne forskrifter.

Bøder

 1. Bestyrelsen kan for overtrædelse af ordensreglementet idømme en bøde på indtil to gange det fastlagte årskontingent. Bestyrelsen er berettiget til at inddrive sådanne bøder i henhold til § 4, stk. 3.
 • 12. Ændringer af Vedtægter og Ordensreglement

Ændringsforslag

 1. Forslag til ændring af foreningens vedtægter eller ordensreglement kan kun gennemføres, når de har været behandlet på en generalforsamling og det har fået tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtaget på generalforsamling den 15. marts 1966 og ændret på generalforsamlingerne den 5. marts 1969, den 17. marts 1970, den 3. marts 1971, den 13. marts 1984, den 31. marts 1987, den 19. marts 1991, den 9. marts 1999, den 22. marts 2006, den 27. marts 2008, den 20. marts 2013, ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2015 samt generalforsamling 22.juni 2021.

 

Lise Jacobsen, Formand

Jørgen Frederiksen, Sekretær

Flemming Ernst, Dirigent

 

Back To Top