Skip to content
Det henstilles at alle grundejere i Vesterled Grundejerforening følger ordensreglementet, så foreningens område fremstår pænt og ordentligt

§ 1. Hegn

 1. Grundejeren har hegnspligt.
 2. Hegn skal opsættes og vedligeholdes efter hegnsloven.
 3. Ejerne skal vedligeholde hegnet på begge sider. Eneste undtagelse er hegn, hvor der ikke er vejadgang, her skal kommunen vedligeholde hegn mod vejen.
 4. Ved anvendelse af levende hegn skal de klippes og beskæres ensartet, så hæk og træer ikke gror ud over fortov. Desuden henvises til dokumentet ” Regler for hegn og hæk” på Grundejerforeningens hjemmeside.

§ 2. Ukrudt

 1. Alle grunde skal anlægges som haver og beplantning. Befæstede arealer skal vedligeholdes. Ukrudt bør fjernes inden frøbæringen.
 2. Ukrudt eller andet affald må ikke henlægges på veje og stier.

§ 3. Husdyr

 1. Alle husdyr skal holdes inden på egen grund.
 2. Fjerkræ og andre husdyr må ikke holdes i et omfang, der frembyder lugt- og/eller støjgener. Regulativ for Hønsehold i Brøndby Kommune skal overholdes.
 3. Fælder og gift for skadedyr må ikke anvendes på en sådan måde, at andres husdyr kan tage skade.

§ 4. Støj

 1. Brugen af el- og motordrevne redskaber, værktøj og maskiner, der er til gene for omgivelserne, må kun benyttes i tidsrummet kl. 7:00 – 20:00 på hverdage, samt kl. 8:00 – 14:00 på lørdage, søndage og helligdage. I øvrigt henstilles til, at man udviser hensyn til naboer mv. så eventuelle støjgener begrænses mest muligt.

2. Udendørs støjende adfærd på de enkelte grunde må normalt ikke finde sted efter kl. 22:00.

§ 5. Påtaleret

 1. Bestyrelsen har påtaleret vedrørende bestemmelserne i Ordensreglementet.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. marts 1966 og ændret på generalforsamlingerne d. 5. marts 1969, den 17. marts 1970, den 13. marts 1984, d. 13. marts 1990, den 19. marts 1991, den 9. marts 1999, den 26. marts 2009, 21 marts 2012 og 23.marts 2023.

Lise Lyngsie Jacobsen, Formand

Jørgen Frederiksen, Sekretær

Back To Top