skip to Main Content

§ 1. Hegn

 1. Grundejeren har hegnspligt.
 2. Hegn skal opsættes og vedligeholdes efter Hegnsloven.
 3. Ejerne skal vedligeholde den side af hegnet, som vender ind mod deres grund.
 4. Ved anvendelse af levende hegn skal de beklippes og beskæres ensartet og samme tider, mindst 2 gange årligt.

§ 2. Ukrudt

 1. Alle grunde skal anlægges som haver og vedligeholdes med beplantning. Ukrudt skal fjernes inden frøbæringen. Forsømmer grundejeren dette, tillægges der bestyrelsen ret til at foretage rensning på den enkelte grundejers risiko og for hans regning.
 2. Ukrudt eller andet affald må ikke henlægges på veje og stier. Overtrædes dette forbud, tillægges der bestyrelsen ret til straks at lade affaldet fjerne for ejerens regning.

§ 3. Husdyr

 1. Alle husdyr skal holdes inden på egen grund.
 2. Fjerkræ og andre husdyr må ikke holdes i et omfang, der frembyder lugt og/eller støjgener.
 3. Fælder og gift for skadedyr må ikke anvendes på en sådan måde, at andres husdyr kan tage skade.

§ 4. Støj

 1. Brugen af el- og motordrevne redskaber, værktøj og maskiner, der er til gene for omgivelserne, må kun benyttes i tidsrummet kl. 7:00 – 20:00 på hverdage, samt kl. 8:00 – 14:00 på lørdage, søndage og helligdage. I øvrigt henstilles til, at man udviser hensyn til naboer mv. så eventuelle støjgener begrænses mest muligt.

2.  Udendørs støjende adfærd på de enkelte grunde må normalt ikke finde sted efter kl. 22:00.

§ 5. Påtaleret

 1. Ordensudvalget har påtaleret vedrørende bestemmelserne i Ordensreglementet.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. marts 1966 og ændret på generalforsamlingerne d. 5. marts 1969, den 17. marts 1970, den 13. marts 1984, d. 13. marts 1990, den 19. marts 1991, den 9. marts 1999, den 26. marts 2009 og den 21 marts 2012.

Kim K. Hansen, Formand

Birgit Henriksen, Sekretær

Back To Top