Verserende sager med høj prioritet for grundejerforeningens medlemmer bliver listet kronologisk efter udgivelsesdato herunder. Du kan se en filtreret udgave under hver sag i menuen herover.


Nyt fjernvarmeprojekt 2021

Som det formentlig er mange bekendt er et nyt fjernvarmeprojekt undervejs blandt andet i Vesterled. Forslaget kan ses hér: Projektforslag Der blev afholdt borgermødet 27.oktober 2021 og præsentationen kan ses hér : Borgermøde 27.oktober 2021 Vi afventer stadigvæk at modtage materiale fra...
Read more

Vejledning støjhegn langs letbanen

Brøndby kommune Teknik og Miljøudvalg har på mødet den 20.januar 2021 vedtaget at udgive vejledning vedrørende opsætning af støjhegn langs letbanen. Vejledning kan læses Hér Vejledning støjhegn langs letbanen Brøndby Kommune afholder et online borgermøde på Facebook den 18. marts...
Read more

Stationsforplads Kirkebjerg - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Stationsforplads Kirkebjerg. Høringssvaret fra Vesterled Grundejerforening har desværre ikke givet anledning til ændringer i hverken lokalplan eller kommuneplantillæg. Se kommunalbestyrelses beslutning Hér Se indkomne høringssvar Hér Se forvaltningens...
Read more

Ældrecenter Vesterled - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Ældrecenter Vesterled i Vesterled Parken. Ældrecentret kommer til at bestå af “152 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter, produktionskøkken, private haver og store terrasser til fælles brug for...
Read more

HOFOR Ledningsomlægninger Søndre Ringvej

Vi har modtaget information fra HOFOR om de igangværende gravearbejder på Søndre Ringvej. Læs mere HER:HOFOR Ledningsomlægninger Søndre Ringvej    

Høringssvar Lokalplan 254 Ældrecenter Vesterled

Forslag til ny Lokalplan for Vesterledparken og det kommende Ældrecenterbyggeri samt Kommuneplantillæg nr. 3 er som bekendt i offentlig høring frem til og med den 8. november 2020. Offentligt facebook borgermøde afholdt den 22. oktober 2020. Se bestyrelsens høringssvar til...
Read more

Forslag til Lokalplan 254 Ældrecenter Vesterled og Kommuneplantillæg nr. 3 i høring.

Forslag til ny Lokalplan for Vesterledparken og det kommende Ældrecenterbyggeri samt Kommuneplantillæg nr. 3 er nu i offentlig høring frem til og med den 8. november 2020. Offentligt Borgermøde er planlagt til den 22. oktober 2020. Se Lokalplansforslaget HER, herunder...
Read more

Ældrecenter Vesterled i Vesterledparken - Lokalplan i høring.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby forventes at vedtage 8 ugers offentlig høring den 9. september. Bestyrelsen har i forløbet deltaget i tre forvaltnings “interressentmøder” samt i et “onlinemøde” med forvaltningen. Bestyrelsen har ikke haft indflydelse på hverken bygningsmasse eller placering af ældrecentret...
Read more

Digitalt borgermøde på Facebook om bl.a. Kirkebjerg Stationsforplads.

Brøndby Kommune afholder digitalt live-borgermøde på Facebook torsdag den 14. maj kl. 17-18.30. Borgermødet omhandler igangværende offentlige høringer om Stationsforplads Kirkebjerg i foreningens område og boligbyggeri på Sdr. Ringvej 33A overfor foreningens område. Der kan allerede nu stilles spørgsmål eller...
Read more

Respektafstand og Grønt - Ældrecenter Vesterled

På onsdag den 15. april forventes det, at Kommunalbestyrelsen vedtager Dispositionsforslag Vesterled Ældrecenter, der igen sætter helt nye standarder for “respektafstand og grønt” i Brøndby Kommune. Specielt de nærmeste parceller op til Vesterledparken vil på flere områder blive voldsomt påvirket...
Read more

8 ugers offentlig høring - Kirkebjerg Stationsforplads.

MAJ 2020: Bestyrelsens høringssvar til den endelige offentlige høring. Kirkebjerg Stationsforplads kommer i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25. marts til den 20 maj. Bestyrelsen har senest afgivet forhøringssvar i aug. 2019. Se den kommende nye Lokalplan...
Read more

Anlægsprojekt Vesterled Ældrecenter.

Bestyrelsen er klar over, at alle er optaget af den nuværende Corona situation. Vi vil dog gerne informere om, at der nu tegner sig et billede af det fremtidige Ældrecenter og udnyttelsen af Vesterledparken. Bestyrelsen har fra efteråret 2019 og...
Read more

Støjhegn ud til Søndre Ringvej.

Bestyrelsen i Vesterled GF har erfaret fra dagens Kommunalbestyrelsesmøde – pkt. 715-Beslutning om prioritering af lokalplaner for 1. halvår af 2020 -, at Teknik og Miljøforvaltningen i Brøndby arbejder på at ændre Lokalplanerne på den kommende letbanestrækning på Søndre Ringvej,...
Read more

Boligbebyggelse Banemarksvej - endelig vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen i Glostrup kommune har i november vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. boligbyggeri på Banemarksvej umiddelbart over for foreningens område. Tilsvarende har Kommunalbestyrelsen i Brøndby her til aften vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. boligbyggeri på Banemarksvej over for...
Read more

Kommuneplan 2019 og Spildevandsplan 2019.

Brøndby kommune har p.t. to planer i offentlig høring. Kommuneplan 2019 – Læs bestyrelsens høringssvar her. Spildevandsplan 2019 – Læs bestyrelsens høringssvar her.

Interessentmøde - Ældrecenter Vesterled.

Repræsentanter for bestyrelsen deltog den 20. august i et kommunalt inviteret “interessentmøde” sammen med andre repræsentanter på området, herunder Seniorrådet, Ældresagen, Børnehuset Vesterled samt pårørende og medarbejdere indenfor ældreplejen. Formål: at give en orientering om status i processen – hvad...
Read more

Forhøringssvar Letbaneforplads Kirkebjerg.

HER kan du læse bestyrelsens forhøringssvar.

Støjhegn/værn på Søndre Ringvej.

I forbindelse med den fremtidige etablering af Letbanen er ca. 160 villaejere på strækningen i Vesterled berørt i mere eller mindre grad. De 3 grundejerforeningsbestyrelser Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har skrevet til Brøndby kommune i februar 2018 vedr. et...
Read more

Trafikanalyse vedr. Banemarksvej og nærområdet med Kirkebjerg.

Flere efterlyste de nævnte trafikanalyser på sidste uges borgermøde i forbindelse med den igangværende høring om boligbyggeri på Banemarksvej. Brøndby kommune har nu tilføjet de relevante analyser og notater nederst på høringssiden. Du kan finde dem her på dette link...
Read more

Nyt forslag til letbaneforplads Kirkebjerg og ny forhøring.

Brøndby kommune har udformet et nyt forslag til letbaneforplads på hjørnet af Sdr. Ringvej og Park Alle, hvor Lyngtoftevej 10 også kan/skal eksproprieres. Da der er tale om et langt tidsforløb i forhold til sidste forslag og forhøring, har man...
Read more

Borgermøde boligbebyggelse Banemarksvej og Miljørepræsentantskab.

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 17-19.00 afholder Brøndby og Glostrup kommune offentligt borgermøde i Teatersalen på Brøndbyvester Skole vedrørende den fremtidige boligbebyggelse på hele den nordlige del af Banemarksvej til erstatning for erhvervsvirksomhederne (1. virksomhed op til Sdr. Ringvej...
Read more

Ældrecenter Vesterled - behandling af forhøringssvar.

Forvaltningen i Brøndby Kommune har nu behandlet høringssvar (11 stk.) i forhold til den tidligere forhøring og de politiske ønsker/tilkendegivelser vedr. Ældrecenter Vesterled i “Vesterledparken”. Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med udformning af en ny Lokal- og Kommuneplantillæg for...
Read more

Høring - Boligbebyggelse på Banemarksvej.

Såvel Brøndby som Glostrup kommuner har nu udsendt endelig høring om ændring af deres lokalplaner og kommuneplantillæg i forbindelse med boligbebyggelse på Banemarksvej overfor foreningens område. Høringsperioden er fra den 7. maj til og med den 5. juli 2019. SE...
Read more

Banemarksvej - bebyggelsesprojekt.

7. maj 2019: Høring om boligbebyggelse på Banemarksvej overfor foreningens område er nu officiel i begge kommuner – HER Brøndby kommune og HER Glostrup kommune. Høringsperiode: 7. maj til og med 5. juli 2019. OBS: Der er tale om to...
Read more

Spildevandsplan 2019 - revision.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har i dag vedtaget, at der skal ske en revision af kommunens Spildevandsplan. Herunder er der udpeget 2 områder, Kirkebjerg og Vesterled, hvor begge områder på sigt påtænkes separatkloakeret. Områderne er i dag fælleskloakeret. Dvs., at husholdningens...
Read more

Støjhandlingsplan 2018 - 2023.

Grundejerforeningerne Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled har afgivet et fælles høringssvar til kommunens udsendte Støjhandlingsplan 2018-2023 – i høring frem til den 15. januar 2019. Se foreningernes høringssvar HER.  13. marts 2019: Kommunalbestyrelsen har vedtaget Støjhandlingsplanen. Foreningernes bemærkninger og forslag...
Read more

Kommuneopkøb af Lyngtoftevej 12 og 14.

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2018 vedtaget, at opkøbe Lyngtoftevej 12 og 14 af Hovedstadens Letbaneselskab til etablering af den fremtidige letbaneforplads. Ejerskiftet finder sted med årets udgang. Det forventes, at villaerne rives ned i sommeren 2020, hvorefter grundstykkerne vil...
Read more

Forhøringssvar Ældrecenter Vesterled

Her kan du læse bestyrelsens høringssvar. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at afgive høringssvar i sagen, hvor høringsfristen er frem til den 24. november 2018.

Forhøring til placering af nyt Ældrecenter Vesterled

Parallelt med ugens kommunale borgermøde om Ældrecenter Vesterled er der nu en offentlig forhøring i gang jf. Planlovens § 23c. Høringsperioden er fra den 25. oktober – 24. november 2018. Kommunen vil herefter følge op på de nødvendige ændringer for...
Read more

Høringssvar til Kirkebjerg Udviklingsplan.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 12. december 2018: KB vedtagelse. Redegørelse. Forvaltningens kommentarer til høringssvar. Trafikanalyse. Her kan du læse bestyrelsens høringssvar til Kirkebjerg Udviklingsplan.

Kirkebjerg Udviklingsplan i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 10. oktober at sende Kirkebjerg Udviklingsplan i offentlig høring. Høringsperioden er 4 uger fra den 11. oktober til den 7. november 2018. Læs borgmesterens præsentation HER. Se selve Kirkebjerg Udviklingsplan HER.  OBS: I den...
Read more

Borgermøde om Ældrecenter Vesterled.

Som mange nok allerede er bekendt med besluttede Kommunalbestyrelsen på sit seneste møde den 10. oktober, at det fremtidige nye Ældrecenter for Brøndbyvester til erstatning for Gildhøj skal bygges i Vesterledparken, hvor det forventes at stå klar senest i 2024....
Read more

Medlemsmøde - indkaldelse.

Bestyrelsen indkalder sine medlemmer til medlemsmøde tirsdag den 6. november 2018 om bebyggelse i Vesterledparken og på Banemarksvej, Letbane Stationsforplads og bebyggelsesprojekter i Kirkebjerg. Se indkaldelse og dagsorden HER.

Udviklingsplan for Kirkebjerg.

I fortsættelse af de kommunalpolitiske ønsker om øget fortætning, tiltrækning af resursestærke og skattebetalende borgere, herunder bl.a. omdannelse af Kirkebjerg Området med tilføjelse af ejerboliger, er en ny Udviklingsplan for Kirkebjerg under politisk vedtagelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring....
Read more

Fremtidens placering af Ældrecenter Vesterled.

Så er bestyrelsen blevet lidt klogere efter det lukkede Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018. Ikke overraskende indstiller Teknik og Miljøforvaltningen placering af Fremtidens Ældrecenter i Vesterledparken. NB: Parallelt med dette forløb har KB løbende været i gang med...
Read more

Letbaneforplads Kirkebjerg.

Bestyrelsen har i forbindelse med det “lukkede borgermøde for direkte berørte borgere” modtaget følgende vedr. etablering af letbanen og den tidligere kommunalt vedtagne Letbaneforplads Kirkebjerg: Kommuneoplæg og tidshorisont. Referat. Desværre er der fortsat en lang række uafklarede spørgsmål i forhold...
Read more

Borgermøder - Letbane og Stationsforplads.

Brøndby kommune afholder i den kommende måned en række borgermøder om Letbanen, hvor nogle er med “begrænset” adgang. 1. For virksomheder langs letbanen – tirsdag den 8. maj kl. 15 – 17.30 hos Novo Nordisk i Bagsværd (kræver tilmelding). 2....
Read more

Bebyggelsesprojekt Banemarksvej 2A.

Et nyt massivt og højt boligprojekt er på vej i foreningens nærområde overfor udmundingen af Bromarksvej – 6 sammenbyggede punkthuse/blokke i varierende højder fra 5 til 15 etager, ca. 150 boliger, bebyggelsesprocent på 220. Glostrup TMU indstilling – se HER....
Read more

KB vedtagelse af fortsat arbejde med placering af Ældrecenter i Vesterledparken.

6. september 2018. Kommunalbestyrelsen har afholdt et lukket Temamøde vedr. fremtidens placering af ældrecenter i Vesterledparken. 21. marts 2018. Social- og Sundhedsvalget har vedtaget indstilling om bevilling på 2.5 mill. til såkaldt forundersøgelse/projektering/etape 1 for placering af ældrecenter i Vesterledparken...
Read more

Staten trækker sig ud af Hovedstadens Letbane IS.

Den politiske forligskreds bag Letbaneetableringen har besluttet, at de vil trække sig ud af Hovedstadens Letbane i løbet af 2018, hvorefter den nuværende anlægslov vil blive ændret. Staten er dog stadig forpligtet til at yde sine økonomiske bidrag som hidtil...
Read more

Bebyggelsesprojekt Kirkebjerg Parkvej 8-10 samt opdatering af andre byggeprojekter.

Et nyt bebyggelsesprojekt med 56 lejligheder i op til 4-etager er undervejs i Kirkebjerg Erhvervsområde. Se Beslutningstema HER. Se Redegørelse HER. Se Principansøgning HER. Se Planbyggeri HER. Se Facadebyggeri HER. Se Foreløbigt Notat vedr. bevaringsværdige bygninger i Kirkebjerg Erhvervsområde HER....
Read more

Fremtidens ældrecenter Vesterled.

Siden 2015 har det kommunale grønne område “Vesterledparken” ud til Lille- og Østervang været i spil, som en mulighed for placering af et nyt ældrecenter for Brøndbyvester til afløsning for Gildhøj ældrecenter. Denne beslutning er nu kommet nærmere, idet Forvaltningen...
Read more

Letbane og Letbanestationsforplads.

Stort set alle i den samlede ejerkreds: Stat, region og kommuner har vedtaget etableringen af Letbanen. Den samlede pris for etableringen bliver 6,2 mia. Letbanen skal stå klar i andet halvår 2024. Beslutningen påfører desuden kommunerne en række opgaver og...
Read more

Foreningens ordinære generalforsamling 2018.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.30 – indkaldelse følger og omdeles senest 14. dage inden. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op på generalforsamlingen, idet der allerede er eller i løbet af året vil blive...
Read more

Husk høringsfrist vedr. boligbyggeri på Banemarksvej.

August 2018 (fælleskommunal bebyggelsesprojekt med én investor): Svar fra Glostrup kommune vedr. de modtagne høringssvar HER. Høringssvar og bemærkninger fra Miljø- og Teknik udvalget i Glostrup HER. Miljø- og Teknik udvalget i Glostrup – vedtagelse HER med indstilling om, at...
Read more

Høringssvar vedr. kommuneplantillæg og Banemarksvej.

Bestyrelsen har afgivet høringssvar vedr. Brøndby og Glostrup kommunes planer vedr. Banemarksvej. Læs høringssvaret HER. Nedenfor kan du finde relevante dokumenter i forbindelse med planerne. Kommunernes debatoplæg. Redegørelse Brøndby kommune. Bebyggelsesforslag fra investor.

5.500 nye boliger og højt byggeri i foreningens nærområde!

Her på hjemmesiden er der tidligere omtalt såvel Brøndby som Glostrup kommunes planer og ambitioner om byfornyelse i vores nærområde, hvor man bl.a. ønsker befolkningstilvækst (også kaldet “fortætning”). Planerne er, at “fortætte” eller forny erhvervsområder kombineret med boligbebyggelse. De p.t. kendte områder i foreningens...
Read more

Høring - Kommuneplantillæg 5 - området Stationsparken 35 - Glostrup kommune.

Glostrup kommune har den 30. maj udsendt Forslag til Kommuneplantillæg 5 i høring frem til den 21. august 2017. Området er grundstykket inkl. det gamle pakhus umiddelbart syd for Stationsparken fra Søndre Ringvej til Kirkebjerg Parkvej. Her ønskes i fremtiden mulighed for kombineret...
Read more

Bebyggelsesprojekt Kirkebjerg Parkvej 15 og 20 samt Kirkebjerg Parkvej 16-18.

Rækken af private investorønsker fortsætter for Kirkebjerg området: Beslutningstema Kirkebjerg Parkvej 15 og 20 samt Kirkebjerg Parkvej 16-18 (14/6-KB har vedtaget igangsætning af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i overensstemmelse med projektforslag fra investor) Redegørelse (forvaltningen) Bilag 1 – Projektmappe Kirkebjerg Parkvej...
Read more

Bebyggelsesprojekt Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7.

Private investorer har ønske om 4 til 8 etagers boligbebyggelse (max. 7 etager efter krav fra forvaltning feb. 18) med ca. 500 nye boliger i Brøndby kommune. Projektet er ét af flere boligprojekter i Brøndby og Glostrup kommuner op til foreningens nærområde....
Read more

Høringssvar - Strategi for Bymidten i Glostrup.

Bestyrelsen har afgivet høringssvar til Glostrup kommune vedr. deres Strategi for Bymidten, hvori der er planlagt to betydende byggeprojekter op til foreningens område. To projekter, der med flere andre ønsker om byggeprojekter i Brøndby og Glostrup kommuner op til området kan få stor betydning...
Read more

Fokuspunkter - "Store projekter".

I fortsættelse af sidste nyhedsmail den 18. marts 2017 har repræsentanter for bestyrelsen været til møde i Brøndby kommunes Planafdeling den 30. marts 2017. Repræsentant for Glostrup kommune deltog ligeledes. Bestyrelsen havde følgende fokuspunkter med i forbindelse med mødet: Byggeprojekter Sdr....
Read more

STORE projekter på vej! - Stationsforplads Kirkebjerg - Sdr. Ringvej 29-31/Kirkebjerg Parkvej 4 - Banemarksvej.

I disse uger er flere vigtige projekter på vej gennem den kommunalpolitiske beslutningsproces, der samtidig på godt og ondt kan eller vil have stor betydning for vores område i fremtiden. Projekterne drejer sig om 2 større bebyggelse projekter samt Stationsforplads i...
Read more

Referat og NYE underpunkter på hjemmesiden.

Seneste bestyrelsesreferat kan læses HER Nye underpunkter på hjemmesiden findes: • HER under SAGER/Høringssvar m.m. • HER under FORSIDE/Hjertestartere.

Kommunalbestyrelsesafslag på Fjernvarmeprojekt 2015.

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune vedtog på deres møde den 18. maj 2016 som forventet, at give afslag på projektforslag fra Brøndby Fjernvarme til fjernvarme i Vesterled med tilhørende tilslutningspligt. Læs mere: • Beslutningstema (referat) fra Kommunalbestyrelsesmødet. • Redegørelse og indstilling fra Teknik- og...
Read more

Fjernvarmeafstemning - Pressemeddelelse Brøndby Kommune.

Pressemeddelelse fra Brøndby Kommune om det officielle resultat af Borgerafstemningen kan læses HER.

Afstemningsresultat - Fjernvarmeprojekt.

Brøndby Kommunes Tekniske Forvaltning har d.d. meddelt os resultatet af den vejledende borgerafstemning: 25 % stemte JA og 75 % stemte NEJ (60% stemte). Forvaltningen har samtidig meddelt, at man vil afslutte sagen med en indstilling om, at projektet fra Brøndby...
Read more

Ordinær generalforsamling og Fjernvarmeafstemning.

Ordinær Generalforsamling, onsdag den 16. marts kl. 1930, Kirkebjergsalen, Park Alle 282 i Brøndby. Fjernvarmeafstemning, sidste frist, fredag den 18. marts.

Inden du stemmer! - Opsummering fra fællesmøder - Beregningsskema.

Bestyrelsen opfordrer ALLE til, at sætte sig ind i indholdet af det modtagne Borgerbrev samt forholde sig til begrebet ”Tilhørende Tilslutningspligt” med de konsekvenser det medfører for området og en selv. Omend der er tale om en vejledende afstemning anbefaler vi ALLE, ung som gammel, fritagelse/dispensation...
Read more

Borgerafstemning og sidste Fællesmøde i aften.

Kommunalbestyrelsen vedtog i går, at udsende Fjernvarmeprojekt m. Tilslutningspligt til vejledende borgerafstemning. En af de nærmeste dage vil de omfattede borgere i projektet modtage brev og stemmeseddel fra kommunen. Grundejerforeningerne Grønneled og Vesterled holder til aften sidste fællesmøde for sine medlemmer,...
Read more

Fællesmøder i næste uge? - ekstraordinært KB møde den 17/2.

Efter gårsdagens uventede kommunalpolitiske udsættelse af beslutning om Fjernvarmeprojekt Vesterled, har mange forespurgt til næste uges planlagte fællesmøder! Dags dato har vi modtaget underretning om, at der er indkaldt til ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 17. februar med ét punkt på dagsordenen: Fjernvarme i Vesterled. På...
Read more

Beslutning om fjernvarme udskudt!

Kommunalbestyrelsesmødet den 10. februar bragte ikke, som forventet, nogen afklaring på fjernvarmeprojektet og en eventuel borgerafstemning. Projektet er efter det oplyste sendt retur til videre udvalgsbehandling. Bestyrelsen afventer et officielt referat fra KB mødet, hvorefter nærmere følger her på siden.

Fælles medlemsmøder - Fjernvarmeprojekt.

Grundejerforeninger Grønneled og Vesterled (herunder tidligere GF Hedera – nu sammenlagt med Vesterled GF) afholder fælles medlemsmøder. DU vil som medlem få en husstandsomdelt indkaldelse med DIN specifikke dato – indkaldelsen forventes omdelt i uge 6. Møderne afholdes, af hensyn til pladsforhold,...
Read more

Medlemsmøde - Fjernvarmeprojekt 2015.

Grundejerforeningerne Vesterled, Hedera og Grønneled har afsluttet deres dialog/møderække med Brøndby Kommune og Brøndby Fjernvarme. På baggrund af møderne er Teknisk Forvaltning (TF) i gang med at udarbejde Redegørelse/Indstilling til Kommunalbestyrelsen (KB). KB skal tage den endelige beslutning vedr. Projektet og denne beslutning tages formentlig...
Read more

Referat ekstraordinær generalforsamling Vesterled - Hedera fusion.

Referat.

Fusion pr. 1/1-2016 af Vesterled GF og GF Hedera er nu en realitet.

VESTERLED GRUNDEJERFORNING BYDER SINE NYE MEDLEMMER VELKOMMEN PR. ÅRSSKIFTET. Det er nu en realitet, at Vesterled Grundejerforening pr. 1. januar 2016 udvides med 97 medlemmer og består herefter af i alt 567 medlemmer. Det skete efter gårdsdagens 2. ekstraordinære generalforsamling...
Read more

Ekstraordinær generalforsamling i Hedera.

Fortsat 1/12 – GF Hedera har på to ekstraordinære generalforsamlinger, den sidste blev afholdt i går, vedtaget at nedlægge sig og fusionere med Vesterled Grundejerforening pr. 1. januar 2016 med Vesterled GF som fortsættende forening. Vesterled Grundejerforening tæller fra årsskiftet således...
Read more

Fusion med GF Hedera

2015. • 2. ekstraordinære generalforsamling i GF Hedera den 30/11-15 – Læs Indkaldelse her – Læs Referat her (Fusion pr. 1/1-16 m. Vesterled GF som fortsættende forening vedtaget). • 1. ekstraordinære generalforsamling i GF Hedera den 16/11-15 – Læs Indkaldelse her –...
Read more

Opdatering fjernvarme - SIDSTE NYT!

December 2015. SIDSTE NYT: Vesterled, Hedera og Grønneled deltager i nyt møde den 3. december med Brøndby Kommune. Vi vender snarest tilbage med resultatet af vores drøftelser. Oktober 2015. Teknisk forvaltning har netop i dag meddelt os, at en politisk beslutning...
Read more

Letbane opdatering

I det følgende vil bestyrelsen forsøge, at holde sine medlemmer orienteret om den kommende Letbane på Ring 3 fra Lyngby Kommune (Lundtofte) til Ishøj Kommune. Letbanen er planlagt med start i 2021. Letbaneaftalen er indgået i 2011 mellem Staten, Region...
Read more

Opdatering Fjernvarme

Nedenstående møder og drøftelser er afsluttet. Teknisk Forvaltning er ved at evaluere indholdet af drøftelserne samt gennemse  indkomne høringssvar i projektet. Forvaltningen forventes i løbet af denne måned, at komme med en indstilling til politikerne om, hvad der videre skal...
Read more

Opdatering Fjernvarme

Bestyrelserne i Vesterled, Hedera og Grønneled holder møder med Brøndby Kommune, Brøndby Fjernvarme og Cowi i forbindelse med indgivet høringssvar i Fjernvarmeprojektet. Møder afholdes: 14/9, 21/9, 25/9-15 og 6/10. Høringsfristen i projektet udløber den 27/9. Medlemmer, der er omfattet af...
Read more

Opdatering Fjernvarme

HØRINGSSVAR i Fjernvarmeprojektet fra Hedera, Grønneled og Vesterled Grundejerforeninger – læs det HER.

Fjernvarme opdatering 2015

HJÆLP din bestyrelse! I forbindelse med igangværende fjernvarmeprojekt udbeder bestyrelsen sig regneark fra gasforbrugende medlemmer. Regneark kan hentes følgende steder: Foreningens hjemmeside HER eller Brøndby Fjernvarmes hjemmeside med nyeste korrigerede tal HER Hvad gør du: Hent og Udfyld et af regnearkene med de...
Read more

Fjernvarme omregner

Vejledende omregner – fra Gas til Fjernvarme. KLIK HER og HENT 

Fjernvarme 2015

FJERNVARMEPROJEKT i Vesterled 2015. Brøndby Kommunalbestyrelse besluttede den 10. juni, at udsende nyt Projektforslag til Fjernvarmeforsyning med Tilslutningspligt i Vesterled i høring. Høringsperiode: 18. juni til og med 28. august 2015. Den kommunalpolitiske proces og beslutning finder du HER Redegørelse Teknink-...
Read more

Link til sagen i Brøndby Kommune

Her findes linket til sagen i Brøndby Kommune: http://www.brondby.dk/Kommune/Planer/Planer-i-hoering/Vesterled-projektforslag-2015.aspx

Fjernvarme 2014

Onsdag den 21.05.2014 behandles projektforslag om fjernvarme til Vesterled på møde i Teknik og Miljøudvalget. Redegørelse og projektforslag kan findes på kommunens hjemmeside via dette link http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=broendby&page=document&docId=73485&itemId=73515&attachmentId=73518 Teknik- & Miljøudvalget besluttede den 21.05.2014, at: ”projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vesterled med tilhørende...
Read more

Fjernvarme 2012

Nyt om fjernvarme i Vesterled, december 2012: Modellen går ud på, at der kan etableres fjernvarme til grundejerforeningerne i Vesterled området med en meget begrænset egenbetaling på etableringstidspunktet.Brøndby Fjernvarme har derfor bedt COWI Consult om, at udarbejde et nyt oplæg...
Read more

Fjernvarme 2011

Se invitationen til orienteringsmøde om fjernvarme i Vesterled, hos Brøndby Fjernvareme torsdag d. 8. september 2011 her. Se informationsfolderen fra Brøndby Fjernvarme vedr. orienteringsmødet d. 8. september 2011,med dagsorden osv. her. Link til Folkebladets artikel vedr. mødet hos Brøndby Fjernvarme d. 8. september...
Read more

Fjernvarme orienteringsmøde

Se opslaget vedr. orienteringsmødet d. 30. maj 2011 om fjernvarmeprojektet her.