Skip to content

Ældrecenter Vesterled – Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Brøndby kommune har den 9.december 2020 vedtaget ny Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. Ældrecenter Vesterled i Vesterled Parken. Ældrecentret kommer til at bestå af “152 plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter, produktionskøkken, private haver og store terrasser til fælles brug for beboerne.

Høringssvaret fra Vesterled Grundejerforening har desværre ikke givet anledning til ændringer i hverken lokalplan eller kommuneplan.

Se kommunalbestyrelses beslutning Hér

Se indkomne høringssvar Hér

Se forvaltningens svar til indkomne høringssvar Hér

Se skyggediagrammer Hér

Se beslutning om projektforslag/anlægsbevilling Hér

Se orientering om bygningerne, disposition, visualiseringer mv. Hér

Det er værd at bemærke:

  • Som det fremgår af projektforslaget/anlægsbevilling løber der en spildevandsledning tværs gennem Vesterledparken fra HOFORs spildevandsanlæg ved Banemarksvej og helt over til stien ved Hedegrænsen. Denne ledning ligger i samme niveau som kælderkorridoren der skal binde bygningerne sammen. Det er derfor nødvendigt at “dykke” denne ledning, og dette arbejde forventes udført i 2021.
  • Spildevandsanlægget i den sydvestlige del af området op mod Banemarksvej forbliver hvor det er indtil videre, men lokalplanforslaget åbner op for at etablere et rekreativt område, men kun hvis det er teknisk og økonomisk realiserbart.
  • Regnvandsbassinet mod syd op mod Park Alle består
  • Vejene Lillevang og Østervang bliver lukket for gennemkørsel til ældrecentret. Biler til børneinstitutionen Vesterled er påtænkt at skulle  køre ind via Banemarksvej og parkere nær børneinstitutionen på de p-pladser der er udlagt der!
  • Byggeriet af ældrecentret forventes påbegyndt 2.kvartal 2022 og stå færdig i 2024.
Back To Top